HER ER DU:  VIFU  /  Om vifu  /  Konsortiet bag vifu

Konsortiet bag VIFU

Konsortiet bag VIFU består af følgende - klik på dem for at læse mere: 

UCH - Uddannelsescenter Holstebro


Teknologisk Institut


Institut for Fødevarer, Aarhus universitet


Food-DTU, Lyngby


SCIENCE, Københavns Universitet


VIA, University College


Heden og Fjorden


Nupark


Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet


Regional kommunal repræsentation v/Holstebro Kommune


UCH - Uddannelsescenter Holstebro

UCH udvikler specifikke faglige kompetencer indenfor fødevareområdet og landbrug. Uddannelsesplanlægning, kompetenceafklaring og medarbejderudvikling i forbindelse med omstillings- og udviklingsprojekter. Projektudvikling og -gennemførelse i samarbejde med såvel små og mellemstore virksomheder som koncerner. Internationale projekter.
Besøg hjemmesiden her


Teknologisk Institut 

Teknologisk Institut samarbejder med fødevareindustrien i hele værdikæden og højere læreranstalter om udvikling af nye kompetencer indenfor produkter og processer samt procesoptimering eller troubleshooting. Gennem målrettede forsknings- og udviklingsprojekter opbygges generiske teknologier. Teknologisk Institut bidrager også i flere innovationsnetværk med viden og specialkompetencer, der stilles til rådighed for små- og mellemstore virksomheder. Man kan læse mere om de mange indsatsområder på hjemmesiden her

Teknologisk Institut har bl.a. en gruppe af medarbejdere placeret i Nordsøcentret i Hirtshals, som har en lang tradition for at arbejde tæt sammen med fiskerierhvervet, hvor der bl.a. ydes rådgivning om fødevaresikkerhed, kvalitetsstyring, bedre udnyttelse af ressourcer herunder udnyttelse af restprodukter og vand.


Institut for Fødevarer, Aarhus universitet 

Forskning og undervisning ved Institut for Fødevarer omfatter hele kæden fra jord til bord samt de sundhedsgavnlige egenskaber af fødevarer og fødevarekomponenter. Institut for Fødevarer har førende kompetencer og ressourcer samt aktive nationale og internationale netværk. Derfor er instituttet i stand til at yde væsentlige bidrag til de globale udfordringer relateret til fødevarer; fødevareforsyning, fødevarespild, bæredygtig fødevareproduktion under forandrede klimaforhold og øget forekomst af livsstilssygdomme. Yderligere fokusområder er fødevarekvalitet, differentiering af fødevarer og nye, lettilgængelige og sunde fødevarer.  De fleste forskningsaktiviteter udføres i samarbejde med industri-  eller forskningspartnere, og der er stor fokus på formidling, udvikling, demonstration og implementering af forskningsresultater til fordel for industri og samfund.
Besøg hjemmesiden her


DTU Fødevareinstituttet 

DTU Fødevareinstituttets mission er at skabe det videnskabelige grundlag for at fremme forbrugernes adgang til sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet og bidrage til at fremme sundhed og forebygge sygdomme, som er relateret til fødevarer, kost og kemiske eller mikrobiologiske forureninger. Instituttet arbejder inden for seks indsatsområder, som er centrale for folkesundhed og fødevareproduktion: Bioteknologi, ernæring, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi samt miljø & sundhed. Det er helt essentielt for DTU Fødevareinstituttets forskningsindsats, at den fører til viden og innovative løsninger, der skaber værdi og er til nytte for virksomheder, myndigheder og forbrugere. Det omfatter innovationsaktiviteter, som har til formål at udvikle nye eller forbedre eksisterende produkter, teknologier eller processer målrettet både myndigheder, enkelte fødevarevirksomheder og hele sektorer som primærproducenter, slagterier og fødevareindustrier.
Besøg instituttets website her


SCIENCE, Københavns Universitet 

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution. Fakultetets væsentligste opgave er at bidrage til løsning af de store udfordringer, som vi står overfor i en verden under hastig forandring med øget pres på bl.a. naturressourcer og markante klimaforandringer - både nationalt og globalt. Samtidig skal fakultetet være med til at skabe økonomisk vækst og dermed sikre vores velfærd i samfundet. Det skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige myndigheder, organisationer og andre universiteter, såvel herhjemme som i udlandet.
Besøg hjemmesiden her


VIA, University College 

VIA University College
I forhold til VIFU er det særligt kompetencerne indenfor sundhed og ernæring, der kommer i spil. VIA arbejder for at skabe de bedste sundhedsuddannelser i Danmark - til gavn for de studerende og for samfundet. Uddannelserne har fokus på innovation, tværfaglige færdigheder og kompetencer. Kendetegnene er praksisnære forløb, der indeholder både teoretisk og praktisk/klinisk undervisning.


Heden og Fjorden 

Heden og Fjorden er en rådgivningsvirksomhed for landbrug og andre virksomheder. De yder rådgivningsbistand indenfor samtlige landbrugsmæssige produktionsgrene. Ligeledes rådgiver de i alle økonomiske, sociale og juridiske opgaver og problemstillinger. 
Besøg hjemmesiden her


Nupark 

Nupark er en af Danmarks største udviklingsparker. Formålet er at styrke tilblivelsen af nye innovative virksomheder. Det sker gennem udvikling og drift af attraktive fysiske rammer, som kan understøtte virksomheders vækst, samt ved at tilbyde forretningsservices, attraktive forretningsudviklingsprogrammer og risikovillig kapital.
Nupark er beliggende i det nordlige Holstebro. Visionen er at parken skal udgøre et dynamisk center for erhvervsudvikling og vækst. Denne udvikling understøttes af, at der i dag er flere aktiviteter i gang i området, som under ét skal medvirke til at skabe nye innovative arbejdspladser. F.eks. Nupark Accelerace,  Nupark Innovation,StartVækst Holstebro, Maabjerg Energy Concept,  Videncenter for Fødevareudvikling samt Nordvestjysk Erhvervsråd.


Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) er et fakultet ved Aarhus Universitet. Fakultetet forsker i en række problemstillinger inden for jordbrugs-, fødevare- og landbrugserhvervet. DJF har forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev, Flakkebjerg og Sorgenfri. Hertil kommer fire forsøgsstationer. Endvidere er en forskergruppe placeret ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. DJF råder over moderne laboratorier og forsøgsfaciliteter, herunder stalde, væksthuse og semifieldanlæg. Dertil kommer et jordareal på cirka 1300 hektar til forskning og forsøg samt foderproduktion.
Besøg hjemmesiden her


Regional kommunal repræsentation v/ Holstebro Kommune 
Holstebro Kommune udgør den regionale kommunale repræsentation.
Besøg hjemmesiden her